Familieanalyse

Familieanalysen giver indsigt og forståelse for familiens samspil og dynamikker. En kort, grundig og kvalitativ proces med fokus på gennemsigtighed og inddragelse i et fagligt skarpt dokument. 

Familieanalysen er tilpasset den pågældende families behov, med udgangspunkt i, at nedbringe et bekymringsgrundlag og afprøve forandringsvillighed og kapacitet.  

Familieanalysen har til formål, hurtigt og intensivt, at afdække en families samspil, for på den måde at styrke forvaltningens vurdering og beslutningsgrundlag i forhold til iværksættelse af eventuelle støtteforanstaltninger i familien.
Familieanalysen kan foretages sideløbende med en børnefaglig undersøgelse eller som supplement til denne.

Familieanalysen tager udgangspunkt i, hvad der ønskes belyst i familien og på baggrund af, hvilken bekymring dette ønskes belyst.

Ofte er den enkelte sagsbehandler vidende om en række risici, bekymringer og muligheder og ressourcer hos familien. Familieanalysen giver en forståelse for, hvordan disse kommer til udtryk i familiens hverdag.

Familieanalysen indeholder afprøvning af forældrenes udviklingspotentiale og deres evne til at ændre praksis i hverdagen. Under afprøvningen indlægger vi løbende interventioner i form af konkrete handleforslag til afprøvning, refleksion, video (MIM) samt løbende evaluering med forældrene.
På samme måde som i forældrekompetenceundersøgelsen, tages der i familieanalysen udgangspunkt i almene forældrekompetencer.

En familieanalyse varetages som udgangspunkt af to konsulenter. Der varieres mellem besøg hvor én enkelt konsulent er til stede og hvor begge er til stede. Besøgene tilpasses den enkelte familie. Konsulenterne får på den måde indblik i, hvordan familien interagerer med hinanden.
Der indlægges besøg på alle tidspunkter, morgen, eftermiddag, aften og weekender. Yderligere indlægges der samtaler med forældrene, hvor handleforslag og afprøvning af ændret praksis evalueres.
Vores konsulenter besøger typisk familierne to-tre timer ad gangen to-tre gange om ugen.

Familieanalysen har en del til fælles med en forældrekompetenceundersøgelse. Hvis det vurderes relevant, kan der suppleres med diverse psykologiske tests.

Familieanalysen afsluttes med en rapport, hvor vores vurdering og anbefaling vil fremgå.

Familieanalysen kan i akutte tilfælde gennemføres i løbet af en måned, men vil typisk tage halvanden til to måneder fra opstart i familien til aflevering af den endelige rapport.