Familieanalyse

Familieanalysen er en intensiv afdækning af familiens samspil, børnenes trivsel og sikkerhed i hjemmet samt af forældrenes kapacitet og udviklingspotentiale. Analysen indeholder interviews, samspilsobservationer, interventioner, konkrete afprøvninger og en afsluttende vurdering.

Familieanalysen har til formål at styrke forvaltningens vurderings- og beslutningsgrundlag i forhold til fremtidige støtte i familien. Familieanalysen kan udarbejdes sideløbende med en børnefaglig undersøgelse eller som supplement til denne. Familieanalysen kan også iværksættes i tilfælde af massiv bekymring, hvor der ønskes beskrivelser af familiens hverdag og samspil med henblik på børnenes sikkerhed i hjemmet.

Familieanalysen er som udgangspunkt berammet til 8 ugers varighed, med 2- 3 besøg om ugen, fra opstart i familien til den afsluttende analyse afleveres. Der kan ved særlige omstændigheder aftales et andet tidsperspektiv. Familieanalysen varetages af to konsulenter og varierer mellem besøg, hvor én konsulent er til stede og, hvor begge er til stede. I analyseperioden, vil der være besøg; morgen, eftermiddag, aften og weekender. I indsatsen indgår, herudover, uanmeldte besøg.

Familieanalysen er opdelt i 3 dele; En undersøgende fase, midtvejsevaluering og en afprøvende/afsluttende fase;

  • I den undersøgende fase afdækkes familiens hverdag, samspil og positioner. I denne periode interviewes forældrene med henblik på at identificere deres aktuelle mentaliserings-, tilknytnings- og omsorgssystem. Hvis det skønnes relevant og barnet/den unge har en vis modenhed, vil de ligeledes blive interviewet.
  • Midtvejsevalueringen er en opsummering af den undersøgende fase og af de afprøvninger, som forældrene måske allerede er sat i gang med. Derudover er det en beskrivelse af de afprøvninger der vil indgå i den afsluttende del af familieanalysen.
  • I den afprøvende/afsluttende fase beskrives i hvor høj grad forældrene har forholdt sig åbne for nye handlemåder og strategier. Derudover vurderes i hvilket omfang forældrene er forandringsparate og derved har formået at ændre på deres praksis.

Familieanalysen tager afsæt i følgende parametre for almene forældrekompetencer:

  • I hvilket omfang er forældrene i stand til at aflæse og justere sig i forhold til barnets behov (tale og handling)
  • Hvordan omsætter forældrene deres aflæsning til fysisk sikkerhed og psykisk tryghed for barnet
  • Hvordan samarbejder forældrene med andre vigtige voksne omkring barnet
  • Forældrenes færdigheder i at se sig selv udefra og dermed udvikle deres forældrerolle (forandringspotentialet)

Der er i perioden løbende kontakt til sagsbehandler, efter aftale med forældrene, som derved holdes orienteret om indsatsen. Derudover kontakter vi børnenes skole eller daginstitution, med henblik på at etablere en samarbejdsalliance som rummer tillid, tryghed og retning for både børn, forældre og de professionelle omkring familien.

Indsatsen varetages af to fast tilknyttede konsulenter, der matches familien nøje ud fra personlighed og faglig baggrund. Dette med henblik på at skabe de bedste forudsætninger for tryghed og udvikling.