Familiedannelse

Familiedannelse

en effektiv, bæredygtig og tidligt forebyggende indsats omkring dannelsen af en ny familie.

Indsatsen er målrettet gravide og nybagte forældre, hvor der er bekymringer for deres evne til at sikre spædbarnets fysiske og psykiske trivsel og udvikling. Der er således tale om et afdækkende, intervenerende og uddannende forløb, hvor der arbejdes bevidstgørende med forældrene, med henblik på at afdække og udvide deres samlede kapacitet.

Forskning viser at tiden under graviditeten, fødslen og barnets første leveår anses som et åbent vindue, hvor forandringspotentialet er særligt stort hos den gravide. Det er dog også forbundet med øget uro og sårbarhed, og forudsætninger er forskellige og præget af egen opvækst og livsvilkår. Det har derfor afgørende betydning at understøtte forældrene før, under og efter fødslen, for derigennem at øge chancen betydeligt for at skabe positive forandringer og danne et tilstrækkeligt fundament for den nye familie.            

Indsatsen indeholder som udgangspunkt følgende;

Før fødslen:

 • Forældreundervisning under graviditeten, herunder praktisk forberedelse, fokus på den prænatale tilknytning samt etablering af stabile og forudsigelige rammer.
 • Konkret fødeplan; forestillinger omkring den forestående fødsel og plan for den første tid med det nyfødte barn.
 • Interviews af forældrene mhp. afdækning af egen opvækst og omsorgshistorik, tilknytningsmønstre/-stil.
 • Afdækning af ressourcer, udfordringer og mulige traumer, mhp. at kvalificere indsatsen.
 • Afdækning og evt. inddragelse af familiens netværk.
 • Koordinering af det tværfaglige samarbejde med hospital, jordemoder, sundhedsplejerske, forvaltning og øvrige relevante samarbejdspartnere.

Efter fødslen:

 • Støtte og vejledning i aflæsning, spejling og afstemt samspil med barnet.
 • Fokus på mentalisering, samt forældrenes evne til at se og imødekomme barnets basale behov.
 • Sidemandsoplæring og kompenserende støtte, hvis dette vurderes relevant.
 • Intensivt og fleksibelt forløb, samt mulighed for tæt telefonisk kontakt ud fra det individuelle behov.

Rammen for indsatsen:

 • Tilpasse forløb med løbende justeringer i indsatsens omfang og indhold.
 • Besøgene vil være fordelt på hhv. dag, aften og weekend.
 • Indsatsen varetages af fast tilknyttede familiekonsulenter med baggrund som jordemoder, socialrådgiver og sygeplejerske. Alle med særlig viden og uddannelse inden for familiedannelse, spæd- og småbørnsudvikling, mentalisering og traumer.