Målrettet forældreuddannelse

Målrettet forældreuddannelse er et alternativ til parallelanbringelse, anbringelse fra fødslen eller anbringelse generelt, hvis det skønnes at forældrene/ forælderen har potentialet til at udvikle begrænsede forældrekompetencer.

Målrettet forældreuddannelse er udviklet på baggrund af erfaringer med parallelanbringelser, anbringelser direkte fra fødegangen, og anbringelser generelt, som har resulteret i langvarige foranstaltninger, ofte barnealderen ud, samt deraf afledte økonomiske, menneskelige, følelsesmæssige og behandlingsmæssige konsekvenser.

Målrettet forældreuddannelse er en tilpasset og, ofte i starten, massivt intervenerende indsats i familien. Formålet med indsatsen er at arbejde målrettet på udvikling af forældrekompetencer med henblik på, at familien kommer til at stå selv, og vi dermed kan trække os ud af indsatsen igen. Vores tilstedeværelse i familien vil være afstemt familiens behov for støtte og, om nødvendigt vil vi være til stede hele døgnet.

Forud for foranstaltningen kan der være lavet en familieanalyse, eller måske en samlet forældrekompetenceundersøgelse. Hvis der er tale om en familie med et nyfødt barn, kan der være lavet første del af en familieanalyse. Vi vil derved, allerede inden fødslen kunne afdække forældrenes ressourcer og refleksionsniveau, og komme med en vurdering af forældrenes udviklingspotentiale i forhold til på sigt at kunne sikre deres barn en fysisk sikker og følelsesmæssig tryg hverdag. Indsatsen kan også foranstaltes ud fra vurderingen i den børnefaglige undersøgelse, og der kan eventuelt sideløbende udarbejdes en familieanalyse.

Forældreuddannelsen tager udgangspunkt i de ressourcer og det udviklingspotentiale, der er beskrevet i den undersøgende fase af familieanalysen, forældrekompetenceundersøgelsen eller den børnefaglige undersøgelse, hvis en sådan ikke er udarbejdet, tages der udgangspunkt i sagsbehandlers og forvaltningens bekymring for barnets trivsel og udvikling.

Forældreuddannelsesplanen, som udarbejdes af FFA, vil således være særligt sammensat ud fra de beskrevne behov og med et skarpt blik for sikkerheds- og risikofaktorer.

Under hele forløbet arbejdes der ud fra tanker om almene forældrekompetencer som:

  • forældrenes evne til at aflæse barnets behov
  • forældrenes evne til at handle på disse behov
  • forældrenes evne til at samarbejde med relevante samarbejdspartnere omkring deres barn
  • forældrenes evne til at se sig selv udefra

Målrettet forældreuddannelse bygger på tanken om at forældrene skal ”sidemandsoplæres” og derfor kompenseres der, (særligt i starten) efter behov i de situationer, hvor vi ser at forældrene måske ikke formår at handle i overensstemmelse med barnets behov. Der er således tale om et intervenerende og uddannende forløb, og ikke et decideret observerende og beskrivende forløb.

Den målrettede forældreuddannelse er en intensiv indsats i familiens eget hjem og foregår i tæt samarbejde med sagsbehandler og andre relevante samarbejdspartnere omkring familien.

Da opgaven indledningsvis kan være timetung, tilknyttes der som udgangspunkt tre konsulenter fra FFA. I de tilfælde, hvor der er udarbejdet første del af en familieanalyse, vil vi tilstræbe at det er de samme konsulenter, som kommer til at varetage den målrettede forældreuddannelse. På den måde vil allerede to af konsulenterne være kendte for forældrene.

Konsulenterne på opgaven vil løbende blive superviserede af vores tilknyttede psykologer, som er specialiserede inden for området. Tværfaglighed og sparring i processen vil sikre mod blinde vinkler og bidrage med flere nuancer i forløbet. Der vil være konsulenter til stede på forskellige tider af døgnet og som udgangspunkt flere sammenhængende timer, ligesom vi med mellemrum vil komme på uanmeldte besøg. For familien vil konsulenterne kunne kontaktes hele døgnet.

Den første måned vil der være ugentlig evaluering og vurdering i forhold til timeforbrug i samarbejde med sagsbehandler. Denne ugentlige evaluering tager afsæt i, at vi indledningsvist vil være massivt til stede i hjemmet, for at lægge mærke til, hvad forældrene kan og hvor vi oplever begrænsninger i forældrenes tilgang og forståelse af barnets behov.  Det kan hurtigt vise sig, at der ikke er behov for en så intensiv indsats, som først antaget. Derfor er der lagt en fleksibel timeregulering ind i projektet. Således sikrer vi den mest optimale justering af indsatsen i familien.

Der vil være løbende og tæt opfølgning med sagsbehandler i processen, dels med henblik på at sagsbehandler til alle tider er opdateret på processen, og dels med henblik på nedjustering af vores indsats i familien så snart det er muligt.

Hele ideen med forældreuddannelsen er netop, at vi trækker os i takt med at familien bliver i stand til at varetage omsorgen for deres barn selv. Vi etablerer og koordinere et tæt samarbejde med sundhedsplejersken og andet sundhedsfagligt personale fra barselshotellet, så alle relevante fagpersoner kan bidrage til en tæt og sammenhængende indsats i familien.