Vedtægter

FFA – Familie, Forebyggelse og Anbringelse

(erhvervsdrivende fond) 

§ 1.

 Fondens navn er:

FFA – Familie, Forebyggelse og Anbringelse (erhvervsdrivende fond).

Fonden har hjemsted i Fredensborg Kommune.

§ 2.

Det er fondens formål at forbedre truede og socialt dårligt stillede børn og unges vilkår.

Dette søges fremmet ved, at fonden:

–  formidler anbringelse af børn og unge i plejefamilier, opholdssteder og dagforanstaltninger m.v.,

–  efter aftale med offentlige myndigheder m.v. fører tilsyn med børn og unge i døgn- og dagforanstaltninger m.v.,

–  medvirker til drift af institutioner eller andre for-anstaltninger over for truede og socialt dårligt stillede børn og unge. Fonden kan i den forbindelse selv drive sådanne institutioner eller foranstaltninger,

–  udbyder konsulentydelser til kommuner, amtskommuner, foreninger eller andre myndigheder og organisationer m.v., der arbejder med foreningens målgruppe.

Fonden skal endvidere kunne udføre opgaver, der naturligt udspringer af formålet eller ligger i naturlig forlængelse heraf, herunder sociale opgaver over for voksne personer, eksempelvis tilsyn med dag- eller døgnforanstaltninger for voksne eller medvirken til drift af sådanne foranstaltninger.

Med henblik på opfyldelsen af ovennævnte formål kan fonden erhverve fast ejendom.

§ 3.

Fondens grundkapital udgør ved stiftelsen kr. 1.000.000.

Fondens indtægter hidrører fra tilskud og betalinger m.v., knyttet til fondens aktiviteter i henhold til formålet samt fra arv og donation.

§ 4.

Det påhviler fondens bestyrelse at anvende årets indtægter (overskud) med fradrag af rimelige henlæggelser til konsolidering af fondens formue, til formålet.

Efter bestyrelsens beslutning kan der af fonden eventuelt foretages uddeling til projekter o.l., som sigter mod at udvikle den sociale indsats overfor truede og socialt dårligt stillede børn og unge.

Bestyrelsen drager, forinden sådan uddeling finder sted, omsorg for, at der ved passende forhåndsomtale af uddelingen indhentes ansøgninger fra en bred kreds af interesserede.

 § 5.

Fonden ledes af en bestyrelse, bestående af 9-11 medlemmer. Bestyrelsen sammensættes således:

2 medlemmer udpeges af og blandt fondens medarbejdere, jf. lov om erhvervsdrivende fonde § 22.

De øvrige medlemmer udpeges af den inden nyvalg siddende bestyrelse (selvsupplering). Ved beslutningen deltager også de af fondens medarbejdere udpegede medlemmer.

Såfremt fondens medarbejdere helt eller delvis ikke måtte ønske at benytte retten til at udpege bestyrelsesmedlemmer, reduceres antallet af bestyrelsesmedlemmer tilsvarende.

Bestyrelsen udpeges for 2 år ad gangen. Funktionsperioden følger kalenderåret. Genudpegning kan finde sted. De af medarbejderne udpegede bestyrelsesmedlemmers funktionsperiode følger dog stedse det i loven herom fastsatte.

Blandt de bestyrelsesmedlemmer, som udpeges ved selvsupplering, skal 2 personer erhvervsmæssigt være beskæftiget med familiepleje eller være ansat ved et opholdssted for børn og unge i samarbejde med fonden eller på lignende måde have en væsentlig erhvervsmæssig interesse i fondens drift.
Udpegning af disse medlemmer skal ske, således at der sikres den bredest mulige repræsentation af interesser i forhold til fondens arbejdsområde. Bestyrelsesens øvrige medlemmer må ikke være beskæftiget med familiepleje eller være ansat ved et opholdssted for børn og unge i samarbejde med fonden eller på lignende måde have en væsentlig erhvervsmæssig interesse i fondens drift.

Det bør ved sammensætningen af bestyrelsen sikres, at den samlede bestyrelse besidder indsigt i socialfaglige, social-psykologiske og socialretlige forhold i relation til de af fondens formål omfattede børn og unge.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder med mindst 14 dages varsel. Bestyrelsesmøde skal indkaldes, når et bestyrelses-medlem stiller krav herom.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

Hvor intet andet er bestemt i nærværende vedtægter, træffer bestyrelsen beslutninger med almindeligt flertal. Ved stemme-lighed er formandens stemme afgørende.

Over forhandlinger i bestyrelsen føres referat, hvori alle beslutninger indføres. Et bestyrelsesmedlem, som ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening tilført referatet.

For bestyrelseshvervet – herunder fortrinsvis for hvervet som formand – kan der træffes beslutning om at yde et vederlag, som ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

§ 6.

Bestyrelsen ansætter en direktør eller daglig leder til at varetage den daglige ledelse. Direktør eller daglig leder deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Bestyrelsen fastlægger retningslinier for den daglige ledelse.

§ 7.

Fonden tegnes af formanden og et medlem af bestyrelsen i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 8.

Fonden skal kunne være medlem af landsdækkende organisationer m.v. Bestyrelsen træffer beslutning om ind- og udmeldelse.

Fonden kan bemyndige en landsdækkende organisation til at indgå overenskomster og aftaler m.v., som skal være bindende i forhold til det hos fonden ansatte personale.

§ 9.

Fondens regnskab er kalenderåret. Bestyrelsen påser, at regnskabet revideres af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret eller registreret revisor.  

 § 10.

For fondens forpligtelser hæfter alene dens formue. Klausuler på gaver til fonden skal respekteres.

Ændringer i nærværende vedtægter for fonden samt beslutning om opløsning af fonden træffes af bestyrelsen med 2/3-dels flertal på 2 på hinanden følgende skriftligt indkaldte møder, der afholdes med mindst 14 dages og højst 1 måneds mellemrum.

Bestyrelsens indstilling om vedtægtsændring eller opløsning af fonden kræver godkendelse af fondsmyndigheden, i det omfang lovgivningen stiller krav herom, jf. lov om erhvervsdrivende fonde, § 48.

Opløses fonden skal et eventuelt overskud tilfalde en anden fond, institution eller forening, hvis formål er almennyttigt og beslægtet med nærværende fonds formål. Bestyrelsens indstilling herom godkendes ligeledes af Justitsministeriet og fondsmyndigheden, i det omfang lovgivningen stiller krav herom, jf. lov om erhvervsdrivende fonde, § 48.