Vedtægter

VEDTÆGTER

FFA | FONDEN – FOREBYGGENDE FAMILIEARBEJDE

§1.

Fondens navn er FFA | Fonden – Forebyggende Familiearbejde.

§2.

Det er fondens formål at forbedre truede og socialt dårligt stillede børn og unges vilkår. Dette kan blandt andet søges fremmet ved, at fonden udbyder konsulentydelser til kommuner, regioner, foreninger eller andre myndigheder og organisationer m.v., der arbejder med foreningens målgruppe. Fonden skal endvidere kunne udføre opgaver, der naturligt udspringer af formålet eller ligger i naturlig forlængelse heraf, herunder sociale opgaver over for voksne personer. Med henblik på opfyldelsen af ovennævnte formål kan fonden erhverve fast ejendom.

§3.

Fondens grundkapital udgør ved stiftelsen kr. 1.000.000. Grundkapitalen er efterfølgende forhøjet til kr. 2.000.000 som følge af fondens sammenlægning med Ejendomsfonden – Familieplejen Frederiksborg Amt. Fondens indtægter hidrører fra tilskud og betalinger m.v., knyttet til fondens aktiviteter i henhold til formålet samt fra arv og donation.

§4.

Bestyrelsen skal påse, at fondens midler er anbragt på en forsvarlig måde. Fondens midler skal plejes og kan efter bestyrelsens skøn anbringes i aktier i danske eller udenlandske børsnoterede selskaber, kapitalandele i ikke-børsnoterede danske eller udenlandske selskaber, danske eller udenlandske statsobligationer eller andre børsnoterede obligationer, investeringsforeninger, indeksfonde samt øvrige investeringer, der følger indeks. Endvidere kan fondens bestyrelse direkte eller indirekte via andre virksomheder investere i fast ejendom i Danmark og/eller i udlandet og i pantebreve i danske ejendomme. Fondens værdipapirer skal så vidt muligt noteres på navn og skal deponeres i et anerkendt pengeinstituts depotafdeling. Efter bestyrelsens beslutning kan der af fonden foretages uddeling til projekter o.l., som sigter mod at udvikle den sociale indsats overfor truede og socialt dårligt stillede børn og unge. Bestyrelsen drager, forinden sådan uddeling finder sted, omsorg for, at der indhentes ansøgninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende uddelingspolitik for fonden.

§5.

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 3-7 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer udpeges af den inden nyvalg siddende bestyrelse (selvsupplering). Bestyrelsen skal tilstræbe, at der til enhver tid er én af personalet udpeget medarbejder i bestyrelsen. 2 Bestyrelsen udpeges for 2 år ad gangen. Funktionsperioden følger kalenderåret. Genudpegning kan finde sted. Det skal ved sammensætningen af bestyrelsen sikres, at den samlede bestyrelse til enhver tid besidder de kompetencer og egenskaber, der er nødvendige og passende for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen, under hensyn til fondens formål og aktiviteter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder med mindst 14 dages varsel. Bestyrelsesmøde skal indkaldes, når et bestyrelsesmedlem stiller krav herom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Hvor intet andet er bestemt i nærværende vedtægter, træffer bestyrelsen beslutninger med almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over forhandlinger i bestyrelsen føres referat, hvori alle beslutninger indføres. Et bestyrelsesmedlem, som ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening tilført referatet. For bestyrelseshvervet ydes et vederlag, som ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

§6.

Bestyrelsen ansætter en direktør eller daglig leder til at varetage den daglige ledelse. Direktør eller daglig leder deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for den daglige ledelse.

§7.

Fonden tegnes af formanden og et medlem af bestyrelsen i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§8.

Fonden skal kunne være medlem af landsdækkende organisationer m.v. Bestyrelsen træffer beslutning om ind- og udmeldelse. Fonden kan bemyndige en landsdækkende organisation til at indgå overenskomster og aftaler m.v., som skal være bindende i forhold til det hos fonden ansatte personale.

§9.

Fondens regnskab er kalenderåret. Bestyrelsen påser, at regnskabet revideres af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret eller registreret revisor.

§10

For fondens forpligtelser hæfter alene dens formue. Klausuler på gaver til fonden skal respekteres. Ændringer i nærværende vedtægter for fonden samt beslutning om opløsning af fonden træffes af bestyrelsen med 2/3-dels flertal på 2 på hinanden følgende skriftligt indkaldte møder, der afholdes med mindst 14 dages og højst 1 måneds mellemrum. Ændringer af vedtægten eller fondens opløsning skal endvidere godkendes af fondsmyndigheden i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Opløses fonden skal et eventuelt overskud tilfalde en anden fond, institution eller forening, hvis formål er almennyttigt og beslægtet med nærværende fonds formål. Bestyrelsens indstilling herom skal endvidere godkendes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Vedtægterne er senest opdateret den 30. oktober 2020.